Call worldwide
+31(0)341767288

Algemene voorwaardenAlgemene betalings- en leveringsvoorwaarden Canefield Trading B.V. Eenspan 19-a, 3897 AL Zeewolde, KvK 71808124


Artikel 1: Algemeen

Canefield Trading B.V., wordt in deze algemene voorwaarden hierna aangeduid met Canefield Trading. Canefield Trading houdt zich bezig met meerdere activiteiten, waaronder groothandelsactiviteiten, import van goederen en de verkoop van goederen. Onder de ‘wederpartij’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ieder (rechts)persoon die aan Canefield Trading verzoekt een dienst te verrichten of goederen te leveren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor alle offertes van Canefield Trading en verbintenissen tussen Canefield Trading en de wederpartij uitsluitend de hierna volgende voorwaarden. In geval van vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van kracht. Deze betalings- en leveringsvoorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71808124.

Artikel 2: Toepasselijkheid van voorwaarden

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Canefield Trading uit te brengen offertes en door Canefield Trading te sluiten overeenkomsten, tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen (artikel 6:225 lid 3 BW).

b. Indien eenmaal een overeenkomst tot stand is gekomen of offertes zijn uitgebracht waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen deze worden geacht bekend te zijn aan de wederpartij en deel uit te maken van alle volgende aanbiedingen en te sluiten overeenkomsten tussen Canefield Trading en de wederpartij.

c. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Canefield Trading en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige danwel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige danwel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

d. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Canefield Trading, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

e. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

f. Indien Canefield Trading niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Canefield Trading in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Overeenkomst en totstandkoming overeenkomst

a. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door Canefield Trading aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn de aanbiedingen van Canefield Trading vrijblijvend.

b. Een overeenkomst komt eerst tot stand en is eerst voor Canefield Trading bindend d.m.v. een bevestiging van de wederpartij – schriftelijk dan wel mondeling - zulks onverminderd de gebondenheid van de wederpartij om zijn order gestand te doen gedurende een redelijke termijn van 14 dagen. Canefield Trading is gehouden om binnen een redelijk termijn van 14 dagen na een initiële afspraak een bevestiging te doen uitgaan. Een bestelling kan telefonisch, per e-mail of via de webshop door de wederpartij worden gedaan.

c. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Canefield Trading daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Canefield Trading anders aangeeft.

d. Een samengestelde prijsopgave verplicht Canefield Trading niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

e. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

f. Canefield Trading en de wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen. Zowel Canefield Trading als de wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen. Ingeval van abonnementen die bij of via Canefield Trading zijn afgesloten, geldt – in afwijking van de voorgaande opzegtermijn – een andere opzegtermijn die in de overeenkomst nader wordt gespecificeerd.

Artikel 4: Prijs

a. Canefield Tradings genoemde prijzen zijn vast met dien verstande dat Canefield Trading gerechtigd is kostenverhoging door te berekenen, welke ontstaan tussen het moment van de bevestiging en levering, en welke het gevolg zijn van overheidsmaatregelen in de ruimste zijn van het woord alsmede valutawijzigingen. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.

b. De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

c. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

d. Van alle bijkomende kosten zal Canefield Trading tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de wederpartij kunnen worden berekend.

e. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de wederpartij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Canefield Trading rustende verplichting ingevolge de wet;

- Canefield Trading alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

- bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

f. De wederpartij heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5: Levering

a. Levering vindt plaats op locatie van Canefield Trading of op het door de wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. Canefield Trading heeft het recht in gedeeltes te leveren.

b. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van overschrijding van een door Canefield Trading opgegeven leveringstermijn, ander dan door overmacht (artikel 10), heeft Canefield Trading het recht binnen een periode van 10 dagen na ontvangst van een aangetekend schrijven dienaangaande van de kant van de wederpartij alsnog te leveren. Na verloop van bedoelde periode van 10 dagen heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding.

c. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt. Indien de wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de wederpartij, nadat Canefield Trading de wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

d. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Canefield Trading zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Canefield Trading binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

e. Canefield Trading is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens vervoer ongeacht of de vervoerder door Canefield Trading is ingeschakeld. Indien de wederpartij zulks wenst zal Canefield Trading eventuele rechten jegens de vervoerder aan de wederpartij overdragen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud, voorbehoud van pandrecht en intellectueel eigendom

a. De door Canefield Trading geleverde zaken blijven het eigendom van Canefield Trading tot de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Canefield Trading gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Canefield Trading verrichte of te verrichten diensten;

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en).

b. Door Canefield Trading opgeleverde zaken, die krachtens het onder 6a genoemde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van normale bedrijfsvoering worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaak te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

c. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Canefield Trading gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het onder 6a bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij en derden die de zaken voor de wederpartij houden, weg te halen of op te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.

d. Indien derde enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wil vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Canefield Trading zo snel als redelijkerwijze verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

e. De wederpartij verplicht zicht op eerste verzoek van Canefield Trading:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

- alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden en Canefield Trading op die manier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239BW;

- de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Canefield Trading geleverde zaken te verpanden aan Canefield Trading zoals wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Canefield Trading;

- op andere manieren samenwerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Canefield Trading ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

f. Canefield Trading behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Canefield Trading behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7: Betaling

a. Betaling kan zowel vooraf als achteraf geschieden. In beginsel geldt bij achterafbetaling een termijn van 14 dagen, waarbij Canefield Trading een aanbetaling van een gedeelte van de hoofdsom kan verlangen. In andere gevallen geldt dat de betaling binnen 7 dagen netto dient plaats te vinden, zonder korting, tenzij anders overeengekomen. In geval van niet tijdige betaling is de wederpartij, zonder dat hiertoe enige ingebreke stelling is vereist, in verzuim en een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand.

b. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Canefield Trading aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden en te zijn voltooid zodra het verschuldigde bedrag op bank- of girorekening van Canefield Trading is bijgeschreven.

c. Alle kosten, daaronder begrepen kosten van gerechtelijke procedures en van buitengerechtelijke invordering, welke Canefield Trading in het kader van de overeenkomst maakt of op Canefield Trading worden verhaald, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het te incasseren bedrag, tenzij Canefield Trading aantoont dat de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn, in welk geval de werkelijke buitengerechtelijke kosten volledig ten laste van de wederpartij komen.

d. Indien de wederpartij in verzuim is, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verkeert, zijn bedrijf beëindigt, dan wel er bij Canefield Trading gerede twijfel aanwezig is of de wederpartij zijn verplichtingen deugdelijk en tijdig zal kunnen nakomen, zijn alle vorderingen van Canefield Trading op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

e. Betalingen strekken allereerst ter voldoening van en in mindering op:

- kosten

- verschenen rente

- hoofdsom van de oudste factuur, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

f. De wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

g. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

h. Na het verstrijken van 7 dan wel 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

Artikel 8: Reclame

a. De wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 8 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

b. Alle reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering bij Canefield Trading te worden ingediend. Voor de wederpartij in de hoedanigheid van consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

c. Geringe afwijkingen kunnen geen grond opleveren voor reclame. Indien een reclame door Canefield Trading wordt geaccepteerd, heeft Canefield Trading de plicht om naar keuze, hetzij de overeenkomst geheel/gedeeltelijk te ontbinden en de wederpartij dienovereenkomstig te crediteren, hetzij de goederen te geven. Canefield Trading is niet gebonden tot vergoeding van enige schade.

d. Het instellen van een reclame geeft de wederpartij niet het recht enige betaling op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

e. De wederpartij heeft nimmer het recht de geleverde zaken retour te zenden, tenzij Canefield Trading hiermee voorafgaand schriftelijk nadrukkelijk heeft ingestemd. Indien de wederpartij in strijd met het voorgaande geleverde zaken retour zendt, worden deze voor eigen rekening en risico van de wederpartij ter beschikking van de wederpartij gehouden, zonder dat hiermee enige erkenning van de juistheid van eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid.

Artikel 9: Compensatie

De wederpartij is niet gerechtigd enige vordering, welke zij jegens Canefield Trading pretendeert, te compenseren met haar betalingsverplichtingen.

Artikel 10: Overmacht

a. In geval van overmacht is Canefield Trading gerechtigd naar eigen inzicht de nakoming van de verbintenis overeenkomstig op te schorten ofwel de overeenkomst geheel/gedeeltelijk te ontbinden.

b. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan de wederpartij zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere, doch niet uitsluitend, zijn begrepen:

Canefield Trading of derden die bij Canefield Trading gebruikt of bij toeleveranciers: brand, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, ernstige bedrijfsstoringen, ongeval; niet tijdig of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven, gebrek aan grondstoffen of verpakkingsmateriaal; overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen, ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van de grondstoffen en energie, oorlog, mobilisatie, oproer, alsmede meer algemeen elke omstandigheid van welke aard dan ook die buiten de macht van Canefield Trading ligt en de uitvoering van de overeenkomst nadelig dan wel onmogelijk maakt, welke omstandigheid zich in het bedrijf van Canefield Trading dan wel in enig ander bedrijf manifesteert. Tijdens overmacht worden de betalings- en leveringsvoorwaarden van Canefield Trading opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Canefield Trading niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

c. Indien Canefield Trading bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

d. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Canefield Trading zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Artikel 11: Risico

Vanaf het moment van levering door Canefield Trading is het geleverde voor risico van de wederpartij.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

a. Canefield Trading beperkt haar aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak tot uitkering geeft en tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval feitelijk uitkeert.

b. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag exclusief B.T.W.

c. In afwijking van lid a. en lid b. van dit hoofdstuk aanvaardt Canefield Trading geen aansprakelijkheid van indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade en gevolgschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij.

d. In geval van een onrechtmatige daad van Canefield Trading of van zijn ondergeschikten is Canefield Trading slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak tot uitkering geeft en tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval feitelijk uitkeert.

e. Canefield Trading is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke Canefield Trading door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

f. Canefield Trading is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade gevolg is van opzet of grove schuld van Canefield Trading. Aansprakelijkheid door opzet of grove schuld van derden die door Canefield Trading zijn ingeschakeld sluit Canefield Trading uit. De wederpartij vrijwaart Canefield Trading ook tegen aanspraken van derden voor deze schade.

g. Canefield Trading is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Canefield Trading Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

- materiële schade aan de eigendommen van de wederpartij;

- redelijke kosten, die wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

- redelijke kosten, die wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

- redelijke kosten, die wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

h. Canefield Trading is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Canefield Trading is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Canefield Trading kenbaar behoorde te zijn.

i. Canefield Trading is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

j. De wederpartij dient de schade waarvoor Canefield Trading aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Canefield Trading te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

k. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Canefield Trading vervalt binnen één jaar nadat de wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

l. De wederpartij vrijwaart Canefield Trading tegen alle aanspraken van derden ter zake van Canefield Trading aan de wederpartij geleverde zaken en of verpakking, waardoor die derden schade hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.

Artikel 13: Informatieplicht

Canefield Trading en de wederpartij zijn verplicht elkaar die inlichtingen te verstrekken die voor de andere partij nodig of van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14: Geschillenregeling

a. Op alle overeenkomsten en/of offertes is Nederlands recht van toepassing.

b. Ter zake van alle geschillen welke ten aanzien van of in verband met de overeenkomsten en/of offertes waarop deze betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, mochten rijzen, is de rechter in het Arrondissement waarin de (hoofd-) vestiging van Canefield Trading gelegen is, uitsluitend bevoegd.

Artikel 15: Klachten

a. De wederpartij is verplicht de hem door Canefield Trading geleverde zaken bij ontvangst te controleren alvorens tot opslag, wederverkoop of gebruik over te gaan. Indien een levering bij aankomst beschadigd is of een manco aan colli vertoont, dient de wederpartij proces-verbaal op te maken alvorens hij de goederen in ontvangst neemt. Tevens is de wederpartij verplicht Canefield Trading terstond schriftelijk melding te maken van de schade, onder opgave van de aard en omvang van de schade.

b. Klachten met betrekking tot de geleverde zaken dienen schriftelijk zo spoedig mogelijk na ontdekking en in elk geval binnen 8 dagen na de leverdatum aan Canefield Trading te worden medegedeeld onder vermelding van de aard van de klacht, factuurnummer en factuurdatum, waarop de klacht betrekking heeft. Bij niet-inachtneming van deze termijn van 8 dagen wordt de wederpartij geacht de levering te accepteren, tenzij dat gebrek/de klacht redelijkerwijze niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd.

Artikel 16: Koop op afstand

a. Deze bepaling is alleen van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid van consument.

b. Ingeval van koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 kalenderdagen te geschieden.

c. Ingeval van koop op afstand heeft Canefield Trading het recht de wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

d. Ingeval van koop op afstand heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Canefield Trading geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

e. In geval van koop op afstand heeft de wederpartij het recht de overeenkomst na 30 kalenderdagen te herroepen indien Canefield Trading het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn overeen zijn gekomen.

f. Indien Canefield Trading niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door Canefield Trading geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Canefield Trading in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

g. De wederpartij kan de overeenkomst herroepen via het door Canefield Trading geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de wederpartij eigen gekozen wijze.

h. Indien de wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de wederpartij.

i. Indien de wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de wederpartij verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de wederpartij Canefield Trading heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

j. Indien de wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Canefield Trading uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

k. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Canefield Trading de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Canefield Trading uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Canefield Trading en de wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Canefield Trading Het voorgaande is alleen van toepassing indien de wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

l. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

- producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Canefield Trading geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

- verzegelde producten waarvan de wederpartij de zegel heeft verbroken;

- producten die met de instemming van de wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

- producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

- producten van persoonlijke aard;

- producten op maat gemaakt.

Artikel 17: Incassokosten

a. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

b. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Canefield Trading, voor zover de wederpartij handelt in de hoedanigheid van bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

c. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Canefield Trading, voor zover de wederpartij handelt in de hoedanigheid van consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

d. Voor zover de wederpartij handelt in de hoedanigheid van consument heeft Canefield Trading pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Canefield Trading de wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

e. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

Artikel 18: Privacy en cookies

a. De gegevens en informatie die de wederpartij aan Canefield Trading verstrekt, zal Canefield Trading zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

b. Canefield Trading handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Canefield Trading zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

c. De wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

d. Bij het bezoeken van de website kan Canefield Trading informatie van de wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Canefield Trading verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

e. Canefield Trading mag de persoonsgegevens van de wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

f. Het is Canefield Trading niet toegestaan om de persoonsgegevens van de wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Canefield Trading mag de persoonsgegevens van de wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

g. Canefield Trading zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

h. De wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

i. De wederpartij gaat akkoord dat Canefield Trading de wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de wederpartij dit kenbaar maken.

Artikel 19: Garanties

a. Canefield Trading garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Canefield Trading garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

b. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

c. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven. Gedurende de garantietermijn is de wederpartij verplicht zich te wenden tot de producent en niet tot Canefield Trading

d. Indien het geleverde product niet voldoet aan de garantie, zal Canefield Trading, na vermelding hiervan, het product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de wederpartij.

e. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Canefield Trading in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

f. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Canefield Trading geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden, onjuist gebruik van het product, val-, stoot- of waterschade etcetera.

Artikel 20: Wijziging algemene voorwaarden

a. Canefield Trading heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

b. Canefield Trading zal de wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

c. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 21: Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Canefield Trading en de door Canefield Trading (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Tot slot: Deze voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van Canefield Trading, Eenspan 19-A te Zeewolde. Een exemplaar kan kosteloos worden toegezonden.